Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, in elk afzonderlijk geval, geschieden alle door ons genoteerde bestellingen en gesloten overeenkomsten volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden.

 2. De op de bestelbons en/of facturen van de koper of klant vermelde voorwaarden, die in strijd zouden zijn met onderhavige voorwaarden kunnen niet tegen ons ingeroepen worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van onzentwege.

 3. Verbintenissen, gesloten door onze vertegenwoordigers, werknemers of aangestelden, verbinden ons slechts na onze schriftelijke bekrachtiging. Onze vertegenwoordigers, werknemers of aangestelden hebben geen enkele bevoegdheid om uitstel van betaling toe te staan, noch om ons op welkdanige wijze te verbinden.

 4. Het eigendomsrecht van de koopwaar blijft ons toebehoren, en dit zelfs al heeft de koper deze een verandering laten ondergaan, en dit tot op het ogenblik van de algehele betaling van de facturen en de inmiddels volgens onderhavige voorwaarden vervallen intresten en/of verhogingsbedrag.

 5. Om ontvankelijk en geldig te zijn, moeten gebeurlijke klachten betreffende de facturen schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur (d.i. drie dagen na de factuurdatum). Evenzo moeten gebeurlijke klachten betreffende geleverde koopwaren onmiddellijk en zonder enig verwijl gebeuren, teneinde een tegensprekelijke vaststelling nog mogelijk te maken. De bewijslast aangaande de verwittiging berust bij de klant.

 6. Elke wijziging in de toestand van de koper/klant, zoals, ten exemplatieve titel, overlijden, faillissement, dagvaarding in faillissement, concordaat, uitstel van betaling, onbekwaamheid, vereffening of ontbinding van de vennootschap, enz…, verleent ons het recht de overeenkomst te vernietigen, en/of waarborgen te eisen en in ieder geval om de onmiddellijke betaling van alle facturen te eisen.

 7. Behoudens schriftelijke afwijking in ieder afzonderlijk geval, zijn onze rekeningen contant betaalbaar in euro, zonder disconto. De betaling is steeds opeisbaar te Blankenberge. Zelfs indien wij wissels op onze klanten trekken of kortingen aanvaarden, verzaken wij daardoor niet aan dit recht. Bankcheques moeten in ons bezit zijn, ten minste drie dagen voor de vervaldag.

 8. In geval van niet- of niet volledige betaling van een factuur op haar vervaldag, zullen er, onverminderd de bepalingen sub 9 en 10, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd zijn a rato van 10% per jaar.

 9. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, d.i. de factuurdatum, zal het factuurbedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling en onverminderd de bepalingen sub 8 en 10, verhoogd worden met een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 10%, met een minimum van 65 euro en een maximum van 1750 euro. En dit onder meer wegens administratie-, personeels-, en portkosten.

 10. Het niet naleven van onderhavige voorwaarden, verleent ons het recht bijkomende waarborgen te eisen, leveringen te schorsen, de overeenkomst te breken met toekenning van schadevergoeding. In voorkomend geval moet de klant ons vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winst, dit laatste onherleidbaar geraamd op 20% van het bedrag der bestelde doch niet geleverde goederen.

 11. Van zodra de koper/klant één of meerdere wissels of effecten laat protesteren, worden al degen van latere datum onmiddellijk opeisbaar.

 12. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge, afdeling Brugge, bevoegd. Deze toekenning van rechtsmacht is uitsluitend in ons voordeel bedongen. Van deze bepaling kan niet afgeweken worden wanneer wij een wissel trekken op de koper of effecten in betaling aanvaarden.